Verantwoording

Stichting United Religions Initiative-Nederland

Gegevens van de stichting
Algemeen
De Stichting United Religions Initiative-Nederland (ook bekend als URI Nederland of URI Netherlands) is in 2003 opgericht en maakt onderdeel uit als CC/ Cooperation Cirkel van United Religions Initiative gevestigd in de V.S.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting United Religions Initiative Nederland is de dialoog en netwerk te ondersteunen en te bevorderen van de diverse religies en levensbeschouwingen in Nederland. Dit wordt gedaan door contact te leggen en dialoog te bevorderen door activiteiten samen te beleven voor diepere begrip van elkaars levensovertuiging. Dit ter ondersteuning van wederzijds begrip en samenwerking, om kennis te maken met elkaars doelstellingen met het doel om vrijheid en vrede te bevorderen.

Om een netwerk te creëren van cooperation cirkels, van stichtingen of groepen die op grassroots niveau werken in de maatschappij, die de samenwerking van tenminste 3 verschillen religies en/of  levensbeschouwingen vertegenwoordigen. Om contacten te maken en ontmoetingen en dialoog te bevorderen en elkaars projecten te ondersteunen.

ANBI
De Stichting United Religions Initiative-Nederland heeft de ANBI-status. Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting United Religions Initiative-Nederland bestaat uit:
Voorzitter: Hanna Mitra Rambaran
Secretaris: Lesley Boocock
Penningmeester: C. A. Hanchard-Goodwin

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van cooperation cirkels /vrijwilligers van de stichting  ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkostenvergoeding tot het maximum zoals wettelijk geregeld voor ANBI’s, is mogelijk. Kosten die gemaakt worden in het kader van realiseren van de doelstelling, kunnen worden vergoed. Onkosten als reis-, verblijf- en congreskosten kunnen worden vergoed als bestuursleden, vrijwilligers of sprekers op uitnodiging van de stichting of van extern een congres of evenement bezoeken dat van belang is voor het realiseren van de doelstelling.

De stichting werft donaties bij particulieren om alle onkosten en kosten voor haar campagnes en activiteiten te dekken.

RSIN (fiscaal nummer)
Het RSIN van onze stichting is: 815365135

KvK nummer: 34228209

Beleidsplan:
-De doeleinden van stichting URI Nederland en de internationale URI komen overeen, maar URI Nederland werkt zelfstandig als cooperation cirkel.
– URI Nederland maakt wel gebruik van kennis die door de moederorganisatie van URI  in San Francisco wordt verzameld en verspreid. Tevens wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het netwerk te gebruiken en bij te wonen door middel van online symposia en meetings via zoom.
-URI Nederland geeft naar eigen inzicht invulling bij het realiseren van haar doelstelling in Nederland door relaties op te bouwen met andere Interreligieuze  initiatieven hier in Nederland en hen te ondersteunen binnen het netwerk. Ook om andere groepen aan te sluiten als Cooperation Circle onder URI Global en Nederland.
-Er is een jaarlijkse bijeenkomst voor onderafdelingen in diverse landen in Europa  waar informatie wordt uitgewisseld en contacten worden gemaakt voor meer samenwerking tussen andere organisaties onder URI global en andere delen van de wereld.

Financiën
Stichting United Religions Initiative-Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Uitgaven worden gedekt door donaties en het bestuur bepaalt de besteding van de donaties.

Logo’s